Eddie White Automatic Knife TANTO Blade Black Stingray Skin Inserts

Eddie White TANTO Blade with Black Stingray Skin Inserts
Eddie White TANTO Blade with Black Stingray Skin Inserts, VERY RARE!